KLAUZULA INFORMACYJNA
Funkcjonowanie, obsługa i eksploatacja monitoringu wizyjnego.

Jak przyłączyć nieruchomość do sieci?

Krok po kroku czyli jak podłączyć się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Spółki MZWiK

KROK 1

Należy wypełnić Wniosek o wydanie warunków technicznych w siedzibie Spółki lub pobrać druk wniosku na stronie www Spółki MZWiK i wypełniony dostarczyć do Spółki Do w/w wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty : Termin wydania warunków technicznych przez Spółkę MZWiK wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku. Wydanie warunków technicznych jest bezpłatne.

KROK 2

Po uzyskaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci wod-kan należy zlecić wykonanie Projektu Technicznego branży sanitarnej przyłączy wod-kan (projekt musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych).

KROK 3

Przebieg przyłączy naniesionych na mapę sytuacyjną należy uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji (Starostwo Powiatowe w Złotowie). Opinię ZUD należy załączyć do projektu technicznego przyłączy.

KROK 4

Po opracowaniu projektu technicznego przyłączy należy dostarczyć go do MZWiK w Złotowie w celu jego uzgodnienia. Uzgodnienie ma na celu sprawdzenie zgodności wykonanego projektu technicznego z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do miejskich sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy. Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej przez Spółkę MWiK wynosi do 14 dni od daty jej złożenia. Uzgodnienie dokumentacji jest bezpłatne.

KROK 5

Po uzgodnieniu projektu technicznego przez Spółkę MZWiK w Złotowie i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę można przystąpić do wykonania przyłącza.

UWAGA !!!
Wykonanie przyłącza należy zlecić uprawnionej firmie lub osobie fizycznej z właściwymi uprawnieniami budowlanymi.

KROK 6

Po wykonaniu kroków 1 - 5 należy telefonicznie (tel. 67 263 25 25 wewn.37) lub pisemnie poinformować Spółkę (z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem) o terminie włączenia przyłącza do sieci.

KROK 7

Nowo wybudowane przyłącze należy zgłosić odpowiednim służbom Spółki MZWiK do odbioru w stanie odkrytym. Po dokonaniu odbioru przyłącza przez pracowników Spółki MZWiK w stanie odkrytym, można przystąpić do jego zasypania. Przed rozpoczęciem korzystania z wykonanego przyłącza należy skontaktować się ze Spółką pod numerem tel. 67 263 25 25 wewn.37 w celu ustalenia terminu montażu wodomierza. Spółka MZWiK dostarcza i montuje wodomierz główny na własny koszt.

KROK 8

Po montażu wodomierza przez Spółkę MZWiK, należy zgłosić się do siedziby Spółki przy ul. Wodociągowej 1A w celu złożenia wniosku o zawarcie umowy. Druk wniosku o zawarcie umowy można wypełnić na miejscu lub pobrać ze strony www i złożyć wypełniony w siedzibie Spółki. Do w/w wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty: akt własności nieruchomości ( w przypadku zmiany właściciela nieruchomości).

KROK 9

Po spełnieniu kroków od 1 do 8 należy zgłosić się do siedziby Spółki w celu dokonania odbioru technicznego przyłączy. Wzór wniosku o odbiór techniczny przyłącza można uzyskać na miejscu lub pobrać ze strony www. Do odbioru końcowego przyłączy inwestor winien przedłożyć następujące dokumenty:

KROK 10

Po dokonaniu odbioru Spółka MZWiK wystawi Protokół odbioru technicznego. Odbiór techniczny jest odpłatny według cennika dostępnego w siedzibie Spółki („taryfy”) oraz na stronie internetowej Spółki MZWiK. Faktura za usługę zostanie wystawiona przez Spółkę MZWiK i przesłana na adres wskazany przez Wnioskodawcę.

KROK 11

Podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (po uprzednim wypełnieniu wniosku - krok nr 9) zostaje przesłana w dwóch egzemplarzach na adres Klienta. Dwa egzemplarze umowy, po ich podpisaniu, należy odesłać do Spółki MZWiK lub dostarczyć osobiście.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki MZWiK lub telefonicznie pod nr telefonu (67) 263 25 25 wewn. 37.
© 2016 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. | Realizacja: nabu.pl