KLAUZULA INFORMACYJNA
Funkcjonowanie, obsługa i eksploatacja monitoringu wizyjnego.

Historia Wodociągów Miejskich w Złotowie

W dniu 12 lipca 1912 roku z inicjatywy Burmistrza Carla Haacka wydana została decyzja o założeniu wodociągu miejskiego w Złotowie. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę i orzeczeniu o zdatności wody wydanej przez Królewski Instytut Doświadczalny w Berlinie, radni miejscowi zadecydowali na sesji 30.10.1912r., że wykonaniem prac związanych z przedsięwzięciem zajmie się Berlińska Spółka "Bamag" /Berlińska Spółka Akcyjna Budowy Maszyn i Urządzeń/. Koszt całego przedsięwzięcia określono na 196.102 Marek. Kierownikiem budowy został naczelny inżynier tego przedsiębiorstwa Illing z Berlina. Działkę budowlaną wraz z zapleczem sięgającym kilkaset metrów na wschód od dzisiejszej wieży, miasto odkupiło od rolnika Bolesława Krolla zamieszkałego na ul.Kujańskiej 1 w Złotowie. Prace murarskie zlecono firmie budowlanej z Sępólna. Przy wieży ciśnień znajduje się maszynownia, której pompy wówczas napędzane były silnikiem "DIESLA". W dniu 01.10.1913r. rozpoczęto płukanie sieci wodociągowej a 08.11.1913r. nastąpił odbiór wodociągu. Po zakończeniu prac wydajność godzinowa ujęcia wynosiła 40m3, co dawało 960m3 wody w ciągu doby. Zużycie wody w tym okresie wynosiło dziennie około 200 l wody na mieszkańca.

W roku 1948 w Złotowie produkcja wody wynosiła już 146 tys.m3 na rok, a wydajność dobowa ujęcia 75 m3/godzinę. Całą opiekę nad gospodarką miejską sprawował wówczas "Magistrat". W miarę rozwoju miasta i systematycznego wzrostu potrzeb ludności zaistniała konieczność świadczenia usług komunalnych. Niezbędnym stało się powołanie z dniem 1 stycznia 1951r. wyodrębnionej jednostki gospodarczej pod nazwą Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Pewien rozwój przedsiębiorstw komunalnych w Złotowie dał się zauważyć w latach 60-tych, gdzie przedsiębiorstwa te wkraczały stopniowo w proces usprzętowienia. Lata 70-te charakteryzujące się znacznym tempem wzrostu gospodarczego przyczyniły się do dość znacznego rozwoju gospodarki komunalnej poprzez szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. powstał 01 marca 1996 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę skarbu Gminy Miasto Złotów. Usługi wykonywane są na zasadach określonych w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, oraz na podstawie pisemnej umowy z "Odbiorcą usług".

Aktualnie urządzenia wodociągowe zaopatrują około 20 tys. mieszkańców miasta i zabezpieczają potrzeby podmiotów gospodarczych. Sprzedaż wody wynosi w przybliżeniu około 750 tys. m3 rocznie, z tego na cele podmiotów gospodarczych ok. 50 tys. m3, a gospodarstw domowych ok. 700 tys. m3.

O spółce

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie powstał 1 marca 1996 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę skarbu Gminy Miasto Złotów. Spółka została powołana do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.696.078,00 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) i dzieli się na 100 (sto) udziałów po 406.960,78 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 78/100) każdy. Całość udziałów w Spółce obejmuje Gmina Miasto Złotów. Przedmiotem działalności Spółki jest:

36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.22.Z – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Władzami Spółki są:

a/ Zgromadzenie Wspólników,
b/ Rada Nadzorcza,
c/ Zarząd Spółki.

REGON 570231293, NIP :767-10-28-360

Zarząd firmy:

inż. Piotr Powiertowski - prezes zarządu

Podstawa działania

  1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  2. Decyzja Zarządu Miejskiego dot. zezwolenia na prowadzenie działalności
  3. Regulamin
  4. Regulamin punktu zlewnego
  5. Decyzja Wójta Gminy Złotów dot. zezwolenia na prowadzenie działalności
© 2016 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. | Realizacja: nabu.pl